ฝึกถอดกายทิพย์

ผู้ปฏิบัติหลายท่านเมื่อฝึกลมหายใจ ขณะนอนจนหลับไปบางทีมารู้สึกอีกครั้ง เมื่อเห็นร่างของตนเองอยู่ที่ใดไม่รู้และสถานที่เหล่านั้นดูเหมือนแปลกตาเสียนี่กระไร เลยทึกทักเอาว่าเป็นความฝัน ถ้าหากการเข้าและออกของกายทิพย์ ์ผู้ปฏิบัติมีสติอย่างสมบูรณ์จนเห็นทั้งการเข้าออกย่อมสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นการถอดกายทิพย์หรือความฝัน แต่ผู้ที่มีบุญแต่ชาติปางก่อน และมักจะฝึกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนเป็นนิตย์แล้วโอกาสจะทำให้กายทิพย์หลุดออกจากร่างไปยังที่ต่างๆนั้น ไม่สู้ยากนักและอาจเป็นการบังเอิญเสียด้วย

สูตรลับเฉพาะของพระพุทธองค์ กัลลัง นุ ตัง สมนุปัสสิตุง ควรหรือเพื่อจะตามรู้เห็นสิ่งนั้น คำตรัสของพระพุทธองค์ ทรงตรัสสอบอารมณ์ พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่เมืองสารนารถ พาราณสี เมื่อครั้งแสดงธรรมจักรกัปวัตนะสูตรแล้ว ทรงจำพรรษาและเริ่มทรงสอนอนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยเรื่องไตรลักษณะญาณ ในร่างกายและจิตใจ ๕ ชนิด ท่านทรงเปรียบและแยกแยะแต่ละอย่าง ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือสุขเล่า เมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นเรา หรือของเราหรือ เมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็น เรา ของเรา ควรหรือเพื่อจะตามรู้ ตามเห็น ตามพอใจและไม่พอใจ สิ่งนั้น

วิธีเพิ่มกุศลให้จิต จิตอันเป็นกุศลย่อมดึงกุศลกรรมมาห้อมล้อม จิตอันเป็นอกุศลย่อมดึงอกุศลกรรมมาห้อมล้อม มองมนุษย์และสัตว์แต่แง่ดี ส่วนที่ชั่วอย่ารู้ของเขาเลย จะค่อยทำให้จิตกลายเป็นกุศลทีละน้อย

พิ่มกุศลจิตทวีคูณ เมื่อจิตที่มองสัตว์บุคคลในแง่ดี ส่วนดีแล้วย่อมทำให้จิตวางเฉยต่อสัตว์บุคคล เราควรเพิ่มภาวะจิตให้ขยายออกและอิ่มเอมมากขึ้นโดยวิธีแผ่เมตตา เช่นระลึกคำว่า สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่ เจ็บ ตาย จงเป็นสุข เป็นสุข เถิด และอีกวิธีคือ ขณะทรงอารมณ์สงบจากสมาธิและวิปัสสนา ให้แผ่แสงสว่างแห่งเมตตาและธรรมที่กำลังรู้เห็นอยู่นั้น ยิ่งทำให้มีพลานุภาพมากทวีคูณ

หลับลึกช่วยการถอดกายทิพย์ ผู้ฝึกเจริญสมาธิวิปัสสนาและฝึกถอดกายทิพย์ หวังติดต่อกับโลกวิญญาณขณะหลับ จำเป็นต้องให้กายนี้พักผ่อนเต็มที่ และไม่เป็นที่กังวลต่อจิตใจขณะหลับ บางท่านอาจนอนไม่หลับ บางท่านอาจจะสามารถรับรู้และตื่นต่อวิญญาณที่มาใกล้ตัว มีวิธีที่จะทำให้กายนี้หลับได้ลึกอีกวิธีหนึ่งคือ จะต้องฝึกให้กายนี่ได้เริ่มนอนตั้งแต่ประมาณ ไม่เกิน ๓ ทุ่มเป็นต้นไป แม้ใหม่ๆไม่หลับก็นอนเช่นนั้นทุกวัน นานวันเข้ากายนี้จะหลับเร็ว และจะพบว่าเริ่มมีความฝันที่เป็นเรื่องราวที่ยาวขึ้นและติดต่อกัน หากท่านใดถอดกายทิพย์ได้จะไปได้เป็นภพภูมิทีเดียว

ที่มา : กองทัพพลังจิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: